regulamin

Regulamin Pensjonatu  dla zwierząt „Lupus” określa warunki korzystania z usług.  Właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) automatycznie akceptuje  regulamin, jeśli chce, by jego
zwierzę korzystało z pobytu w hotelu .

1.
Pensjonat dla zwierząt „Lupus” zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką .

2.
Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel udziela  informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.

3.
Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne
szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy
o tym powiadomić .

4.
Pensjonat  może odmówić przyjęcia zwierząt:
a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
b. chorych  w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
c. w bardzo słabej  kondycji  zdrowotnej
d. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom

5.
Płatność za pobyt  przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Pensjonatu . W cenę pobytu nie jest wliczona pielęgnacja - jest to usługa dodatkowo płatna .

6. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego
zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

7.Właściciel rozumie , że zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie , że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu urazami .

8. Wszelkie przedmioty, a w szczególnie legowiska ,czy  zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec  zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji .

9.Doba w hotelu trwa 24h i rozliczna jest wg . stawki podanej na stronie www.zootelik-lupus.pl

10.
Pobyt zwierzęcia w Pensjonacie może zostać przedłużony:
a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
b. jedynie za zgodą Pensjonatu

11.Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po
uprzednim poinformowaniu Pensjonatu dla zwierząt „Lupus”.

12. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

13. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia
w materiałach ilustrujących działania Pensjonatu dla zwierząt „Lupus”, w bazie klientów , na jego
stronie www oraz portalach społecznościowych.

14.
Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Pensjonacie dla zwierząt „Lupus”.
15. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego